دفترولایتی بدخشان

دفترولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشربدخشان در یازدهم ثور سال 1382 دراین ولایت تأسیس وبه فعالیت در عرصه های نظارت بررعایت حقوق بشر وحمایت از آن شروع به کارنمود. دفترولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر درچوکات دولت تأسیس شد وتا حال مستقلانه فعالیت می نماید.

اهداف:

دفترولایتی کمیسیون حقوق بشربه منظور تحقق اهداف ذیل فعالیت می نماید:
نظارت بر رعایت حقوق بشر.
تعمیم و حمایت از حقوق بشر.
نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری.
بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر.
اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در ولایت بدخشان.

دفترولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشربدخشان؛ دارای وظایف و صلاحیت های آتی میباشد:

وظایف :
1- نظارت بروضعيت حقوق بشر.
2- نظارت ازتطبيق احکام قانون اساسی، سایر قوانین ، مقررات، لوايح و تعهدات دررابطه به حقوق بشر.
3- نظارت ازاجراآت وعملکردهای سیستم اداری، عدلی وقضائی، نهاد ها و مؤسسات انتفاعی وغیر انتفاعی ملی و بین المللی در سطح ولایت که بر وضعیت حقوق بشر مؤثرباشد.
4- نظارت از اجرآات مراجع و مقامات دولتی و غیر دولتی در رابطه به توزیع عادلانه و قابل دسترسی خدمات و تأمینات .
5- نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری.
6- بازدید ازمحلات سلب آزادی ونظارت از تطبيق قوانين مربوط به رفتار با محبوسین و محجوزین مطابق احکام قانون مربوط .
7- بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشری.
8- جمع آوری اسناد، مدارک، شواهد و معلومات در موارد نقض حقوق بشر.
9- ارجاع نتایج بررسی ها جهت حل و جلوگیری از تخلف و نقض حقوق بشر به مراجع مربوط و تعقیب اجراآت در زمینه.
10- طرح و تطبیق برنامۀ ملی آموزش و آگاهی حقوق بشر.
11- همکاری با ادارات مربوطه در زمینهْ رعایت موازین حقوق بشر در نصاب تعلیمی.
12- طرح وتطبیق برنامه ها در جهت تاْمین وحمایت از جريان رسیدگی به جرایم ، جنایات ومواردنقض حقوق بشر که شامل پروسۀ عدالت انتقالی می گردد.
13- همکاری با مراجع دولتی و غیر دولتی و سایر مؤسسات به منظور تطبیق بهتر موازین حقوق بشر و بلند بردن درجهْ رعایت حقوق بشر در عرصه های مربوط.
14- همکاری در جهت تطبیق اصلاحات اداری به منظور تأمین، حمایت، بهبود و انکشاف حقوق بشر.
15- انجام مشوره های ملی و نظر خواهی عمومی به منظور دریافت شیوه های عملی ، بهبود، حمایت و انکشاف حقوق بشر و تهیهْ طرح در زمینه.
16- ارائهْ نظریات، پیشنهادات و راپور ها به مقامات مسوْول، مراجع و شورا های ملی، ولایتی، ولسوالی ها وقریه ها غرض بهبود، حمایت و انکشاف حقوق بشر.
17- ارتقای ظرفیت های کاری نهاد های محلی حقوق بشر و حمایت از نقش و وظایف آنها.
18- پخش و نشر اعلامیه های عمومی و بیانات رسمی دربارهْ وضعیت حقوق بشر.
19- مطالبهْ توضیحات راجع به علل عدم رعایت اصول و موازین حقوق بشر از مسوْولین امور.
20- تبلیغ و ترویج حقوق بشر غرض آگاهی اتباع کشور.
21- ارائهْ گزارش سالانه از وضعیت حقوق بشر به رئیس جمهور.
22- تأمین روابط به سطح ملی و بین المللی در عرصهْ فعالیت های حقوق بشر و تطبیق بهتر احکام این قانون.

تشکیلات دفترولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر بدخشان:

دفترولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشربدخشان، درحال حاضر مشتکل از21 کارمند بوده که ازجمله 12 نفرآن در بخش های مختلف پروگرامی و11 تن دیگردربخش های خدماتی دفتر ولایتی مصروف فعالیت اند. جدول زیر، کارمندان بخشهای پروگرامی دفتر ولایتی را با اسامی وموقف شان مشخص می سازد.
هیچ پستی وجود ندارد.
هیچ پستی وجود ندارد.